1969-opfordringen

I 1969 opfordrede socialborgmester Børge H. Jensen byens pensionister til at indsende deres erindringer. Læs hans opfordring.

Borgmester opfordrede til at skrive erindringer

Det var socialborgmester Børge H. Jensen, der i 1969 opfordrede byens pensionister til at skrive erindringer fra København lød sådan:


København, maj 1969

Til alle folkepensionister i Københavns Kommune

Magistratens 3. afdeling indbyder Dem herved til en usædvanlig opgave, som forhåbentlig vil interessere Dem, og som i hvert fald interesserer de kredse, der beskæftiger sig med byens historie.

Årene omkring århundredskiftet var på mange måder en brydningstid, hvor store tekniske og sociale forandringer var i gang. De, der var unge i de år, husker begyndelsen til meget af det, som i dag er helt selvfølgelige ting i hverdagen.

Også i København skete der netop i de år meget nyt, som mange af vore pensionister har fulgt med egne øjne. Mange – og ikke mindst mange børn – havde hårde kår dengang, og mange af dem fik det hårdt igen under den store krise i 1930’erne, som så blev efterfulgt af krig og besættelse; men der var nok også mange ældre, som med glæde tænker tilbage på noget, som fandtes i deres unge dage og som savnes i dag.

Næsten alle pensionister i København vil sikkert på områder af den ene eller den anden art have erindringer om forhold, som var helt, helt anderledes end i dag. Derfor vil vi gerne bede Dem nedskrive lidt om Deres livs forløb og specielt om, hvad der har gjort stærkt indtryk på Dem i Deres barndom og ungdom.

Om det bliver langt eller kort, og hvordan det gøres, er ikke afgørende – hvert enkelt bidrag vil alligevel være med til at udfylde billedet af dagligdagen og vilkårene i den tid.

Alle bidragene vil blive gennemgået og opbevaret i Københavns Stadsarkiv. De første 25 år vil Deres bidrag ikke være tilgængeligt for andre end den komité, der gennemgår dem, og for faghistorikere, som får tilladelse af magistraten, men hvis bidragenes antal og indhold svarer til komiteens forventninger, er det tanken at lade en historiker arbejde videre med materialet.

I øvrigt er det tanken at samle de bedste bidrag og at lade aviserne få adgang til at trykke dem helt eller delvis – eller måske udsende dem i form af en pæn, lille tryksag – men diskretion med hensyn til forhold, der berører privatlivet, er en selvfølge, og De er derfor velkommen til at sætte parentes omkring afsnit eller navne, som De ikke ønsker at se på tryk.

De bedste beretninger vil blive præmieret. Der bliver tale om en række præmier, som der kan vælges imellem, og dem kan De læse om på bilaget til dette brev.

Anledningen til denne henvendelse er plejehjemmet Nørre Hospitals 200 års jubilæum den 9. april, der naturligvis blev højtideligholdt på selve Nørre Hospital, men desuden vil vi altså gerne benytte lejligheden til at indbyde byens pensionister til at hjælpe med at bevare viden om en tid, hvor meget af det, vi lever med og på i dag, begyndte.

Vi vil på den ene side give god tid til opgaven, men må på den anden side have bidragene ind inden 1. september for at kunne gøre os håb om at afslutte arbejdet inden årets udgang. Derfor kan kun bidrag, der er modtaget inden udgangen af august 1969, deltage i konkurrencen om præmierne.

Navn og adresse må anføres – også fordi vi ikke tør udelukke, at der kan være indlæg, som er svære at læse, og hvor man gerne vil tale med vedkommende, som har skrevet det.

Vi ved meget vel, at det ikke er lige let for alle ældre at føre en pen, men vi beder Dem alligevel forsøge, og selv om De ikke selv er tilfreds, skal De alligevel sende det ind. Det er ikke formen, men det der fortælles om, som er væsentligt.

En komité, som undertegnede socialborgmester er formand for, og som i øvrigt består af repræsentanter for bystyret og journalistikken samt fagfolk med særlig tilknytning til historieforskningen, vil gennemgå bidragene.

De, der præmieres, kan efter de på vedlagte bilag anførte retningslinjer vælge den præmie, der efter alder, helbred og interesse virker mest tillokkende.

Bidragene bedes sendt til Københavns Stadsarkiv, Københavns Rådhus, 1599 København V.

Med venlig hilsen

Børge H. Jensen
socialborgmester

Emner

Se mere indhold om