Værger og umyndige

Find oplysninger om umyndige og mindreårige, der havde værger og kuratorer til at handle på deres vegne i perioden 1805-1903. I de online registre er henvisninger til sager med dokumentation for værgemålet. Sagerne benyttes på læsesalen.

Find sager om værger og umyndige

Registre til værgemålsager 1805-1903 er digitaliseret og kan findes i Kildeviseren. Se nedenfor. Registrene henviser til sager, der skal bestilles til brug på læsesalen.

For perioden efter 1903 skal både registre og sager benyttes på læsesalen

Om værger og kuratorer

I København foretog magistraten beskikkelser til to slags hverv, nemlig værge og kurator. De førte begge opsyn med personer, der ikke var fuldt myndige.

 • En værge handlede på vegne af umyndige personer i eks. økonomiske forhold.
 • En kurator havde mindre handlerum end en værge, og handlede sammen med personen, hvis forhold vedkommende var kurator for. Det betød, at personen fx selv bestyrede sin formue, men det foregik under kurators tilsyn og krævede kurators samtykke.

Hvem var ikke fuldt myndig?

Umyndige personer var oftest børn og unge under 18 år, hvor eks. barnets fader manglede og en anden måtte træde til.

Men det var ikke kun børn, der kunne være underlagt værgemål. Værgemål kunne også komme tale i andre tilfælde som bl.a. sindssygdom eller ødselhed.

Før 1857 havde ugifte kvinder, uanset alder, brug for et værgemål under nærmeste mandlige slægtning. Efter 1857 var ugifte kvinder under opsyn af kurator.

Hvem var mindreårig?

18-25-årige blev betegnet som mindreårige frem til 1922.
Igennem historien har myndighedsalderen ændret sig. I Danske Lov fra 1683 var under 18-årige umyndige, 18-25-årige var mindreårige, og over 25-årige var fuldmyndige. Aldrene var gældende indtil 1922, hvorefter myndighedsalderen gradvist blev sat ned, indtil den i 1978 endte på 18 år.


Registre over værgemål 1805-1903

Registrene er ført efter år og dernæst navn.


Sådan bruger du registrene

Det skal du vide på forhånd – sådan søger du?

Du skal kende navn og tidspunkt for værgemålet. I registrene kan du slå op under navnene på både værge, kurator og den person, der var under værgemål.

Oplysninger du kan finde

Afhængig af årstal er der forskellige indgange til at søge oplysninger om værgemål.

 • 1805-1809
  Alfabetisk navneregister bagerst over kuratorer, værger, mindreårige og umyndige. Henvisning til sidetal.
  På den relevante side er der oplysninger om dato og navne på kurator/værge og umyndig/mindreårig.
  Sidetallet henviser også til et læg (pag), der kan indeholde en sag med dokumentation. Læs mere om værgemålssagerne nedenfor.
 • 1810-1903
  Alfabetisk register inddelt efter år.
  Med oplysninger om dato for værgemål, navne, evt. erhverv og journalnummer.

Værgemålssager

Registre henviser til et sagsnummer. Sagerne er ikke digitaliseret, men kan bestilles i Starbas til Stadsarkivets læsesal.

Sagerne indeholder typisk dokumenter fra værge/kurator og fra den umyndige/mindreårige til magistraten, der dokumenter værgemålet. I dokumenterne kan der også være nævnt andre oplysninger og begrundelser for værgemålet. Sagerne er velbevarede og der findes mange sager, men ikke alle er bevaret.

Fra 1805-1903 ligger sagerne fordelt i to arkiver:

 • Værgemålssager fra 1805-1857
  Sagerne om værgemål er skilt ud som en serie for sig og kan bestilles efter år og journalnummer. (Se link nedenfor)
  For årene 1805-1809 ligger sagerne ikke under et journalnummer, men er samlet i bunker. Sagerne er samlet ift. hvilken side (pag.), de er nævnt på i registret. Dvs. står personen på side (pag.) 1, skal du bestille den kasse, der indeholder pag. 1. Herefter kan du se sagen findes.
 • Værgemålssager fra 1858-1903
  Her ligger sagerne om værgemål sammen med de almindelige hovedjournalsager fra magistratens 1. afdeling. Sagerne ligger efter år og journalnummer. (Se link nedenfor)

Værger og umyndige efter 1904

Det er kun  registre over 120 år, der ses i kildeviseren. Søger du oplysninger om værgemål fra 1904-38 skal du besøge Stadsarkivets læsesal.

På læsesalen står der værgejournaler fremme i selvbetjeningsmagasinet. I journalerne fra 1904-11 og 1925-38 findes der registre. Fra 1912-24 er der seperate registre. I jorunalerne kan du finde fortløbende numre, navn og evt. erhverv på beskikket værge eller kurator, navn på person, evt. fødselsdato og bemærkninger.

Fra 1904 til 1938 er værgemålssagerne skilt ud som en serie for sig efter år og journalnummer og kan bestilles til læsesalen. De findes her: Værgemålssager 1904-1938

Hvad er der ellers i arkivet?

Der findes også andre arkivalier om værgemål, der kan bestilles til benyttelse på læsesalen: