Børneforsorg og børnehjem

Har du som barn har været på børnehjem eller under børneforsorgen, kan du her læse om, hvor og hvordan du muligvis kan finde oplysninger.

Børnehjemssager i Københavns Stadsarkiv

Det er ikke altid helt nemt at finde børnehjemssager, da sagerne kan ligge flere forskellige steder.

Stadsarkivet har typisk sager fra flere af Københavns Kommunes børnehjem. Socialforvaltningen har typisk sager fra børneværnet og nogle af kommunens børnehjem.

Stadsarkivet har kun sager om dig, hvis du eller dine forældre havde folkeregisteradresse i Københavns Kommune, da sagen foregik.

Ofte vil mange børneforsorgs- eller børnehjemssager være kasseret for mange år siden og findes derfor ikke mere.

Indsigt i din egen børnehjemssag

Du kan begære indsigt i egne personoplysninger i arkivmateriale som er under 75 år gammelt i Københavns Stadsarkivs samlinger, jf. Arkivlovens § 39a og 39b.

Godt at gøre – inden du begærer indsigt

Skriv ned, hvilket børnehjem du blev anbragt på, og perioden for, hvornår du var anbragt.

Hvis du ved, hvilket eller hvilke børnehjem du var anbragt på, kan du slå op i arkivdatabasen Starbas og se, om børnehjemmet har afleveret deres arkiv til Københavns Stadsarkiv. Hvis børnehjemmet ikke har afleveret deres sager til os, kan vi ikke give dig indsigt.

Hvis du ikke ved, hvilket eller hvilke børnehjem du var anbragt på, kan du henvende dig til Københavns Folkeregister for at få oplyst tidligere adresser. 

Børn, der ikke bor hjemme hos forældrene, får uanset alder eget folkeregisterkort. 

På kortet vil der stå oplysninger om de adresser, barnet har boet på. Det kan være adresser på børnehjem.

Hvis Københavns Folkeregister (Borgerservice) ikke har oplysninger om dig, så må du finde ud af, hvilken kommune du er født i og kontakte folkeregistret i den pågældende kommune.

Du kan også skrive til Socialforvaltningens arkiv og spørge, om de har materiale om dig (fx børneværns- eller børnehjemssager).

Skriv til Socialforvaltningen på arkivet@sof.kk.dk

Du kan også kontakte børnehjemmet, hvis det stadig eksisterer, og spørge, hvor deres sager befinder sig.

Oplysninger i en børnehjemssag

Det varierer meget, hvad der er bevaret fra de enkelte børnehjem, og sagerne er derfor forskellige i omfang. Nogle er korte med få personoplysninger og uden beskrivelser, andre mere fyldige med mange bilag.

I sagerne vil der ofte være et skema med personoplysninger om barnet, forældrene og hjemmet. I de mere omfattende sager kan der være beskrivelser af barnets ophold, trivsel, forhold til kammerater, lærerudtalelser, korrespondance vedr. anbringelse og udslusning fra hjemmet, breve til socialcenter og tilsynsrapporter om hjemmet.

Desuden kan der findes personlige papirer i form af dåbsattester, vaccinationskort, personnummerbevis m.m.

Vær opmærksom på, at mange børneværns- eller børnehjemssager er kasseret for mange år siden.

Oplysninger om andre personers rent private forhold – Søg om tilladelse

Søger du ikke din egen sag, men andres sager, skal du være opmærksom på, at sager, der omhandler andre personers rent private forhold, og som er under 75 år gamle, skal du søge om adgang til at se.